logo   facebook      twitter
Structuur » Statuten
Bijlage downloaden

Provinciaal badmintonverbond Limburg vzw (PBL vzw)
Maatschappelijk zetel: Halveweg 9 3520 Zonhoven tel: 011/ 81 72 12
Ondernemingsnummer: 0450.583.608     Rek.Nr.: 979-0863236-38

Statuten PBL vzw.

Titel 1: Naam, zetel, doel en duur.

Artikel 1
De vereniging wordt genoemd:"Provinciaal Badmintonverbond Limburg" Vereniging zonder winstgevend doel of afgekort "PBL vzw". De vereniging behoudt zich het recht voor om in alle akten, facturen, aankondigingen en andere stukken uitgaande van de vereniging de verkorte benaming "PBL vzw" te gebruiken.

Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd Halveweg 9 te 3520 Zonhoven. Arrondissement Hasselt. Deze kan verplaatst worden bij beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 3
De vereniging heeft tot doel badminton te bevorderen en aan te moedigen als competitie- en als recreatiesport, en dit in de provincie Limburg. De vereniging mag alle handelingen doen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met dit doel. Zij kan onder meer haar medewerking verlenen aan elk gelijkaardig doel als het hare.

Artikel 4
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.
De vereniging PBL werd omgevormd in V.Z.W in 28 mei 1993 door de stichtende leden:
Dhr. BERTRAND Luc
Dhr. HOUSEN Hubert (+2007)
Dhr. BRIERS Rudi
Dhr. VANDENINDEN Louis.
De oprichting is verschenen in de bijlage van het Belgisch staatsblad onder N 90137893.

Titel 2: Leden.

Artikel 5
Er zijn werkende leden en toegetreden leden.
     - A. Werkende leden:
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt toe aan de werkende leden.
De VZW telt tenminste drie (3) werkende leden.
De voorwaarden en formaliteiten voor de toetreding van werkende leden zijn de volgende:
    - lid zijn van een club gevestigd in de provincie Limburg
    - aangesloten zijn bij de Vlaamse Badmintonliga.
    - kandidatuurstelling bij de Raad van Bestuur.
        Deze beslist autonoom over deze aanvraag.
            Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de Raad van Bestuur hierover.
    - Verkiezing door de Algemene Vergadering.
Elk werkend lid kan ten alle tijden ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur.
Een werkend lid kan slechts uitgesloten worden door de Algemene Vergadering met een meerderheid van 2/3 der stemmen van de aanwezige leden.
Een werkend lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging.
Het lidmaatschap van werkende leden eindigt van rechtswege bij overlijden en in de gevallen wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden bij de wet en deze statuten.
Er is geen bijdrage voor werkende leden vastgesteld.

     - B. Toegetreden leden:
Toegetreden leden zijn:
    - alle clubs waarvan de zetel gevestigd is in de provincie Limburg.
    - aangesloten bij de Vlaamse Badmintonliga
    - deze leden hebben het recht zich te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering.
Een toegetreden lid kan slechts uitgesloten worden door een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden op de Algemene Vergadering.
Een toegetreden lid wordt als ontslagnemend geacht indien de verschuldigde bijdrage niet wordt betaald binnen een (1) maand na ontvangst van een herinnering die hem bij aangetekend schrijven wordt toegestuurd.
De Raad van Bestuur mag, tot de beslissing van de Algemene Vergadering die leden schorsen die zich schuldig hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten en/of de reglementen.
De ontslagnemende of uitgesloten toegetreden leden of hun rechthebbende kunnen geen enkel recht doen gelden op het bezit van de vereniging, noch de terugvordering van betaalde bijdragen eisen.
Een toegetreden lid heeft stemrecht op de Algemene Vergadering.
Een toegetreden lid betaalt een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag van deze jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het kan niet minder bedragen dan 12,50 euro en niet meer dan 125,00 euro.

Titel 3: Algemene Vergadering.

Artikel 6
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en de vertegenwoordigers van de toegetreden leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Elk lid (werkend en toegetreden) beschikt over een (1) stem op de Algemene Vergadering.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt over beslist door de wet of de statuten. In geval van staking der stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 7
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:
    - Het wijzigen van de statuten.
    - Het benoemen of afzetten van de werkende leden (bestuurders).
    - Het goedkeuren van de begroting en de rekeningen.
    - Het uitsluiten van toegetreden leden.
    - De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
    - De benoeming en afzetting van de financiële commissaris(sen).
    - De kwijting van de werkende leden (bestuurders).
    - Omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.
    - Nemen van alle andere beslissingen die door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering
        zijn toevertrouwd.
    - Opstelling van een Huishoudelijk Reglement.

Artikel 8
1. De Algemene Vergadering moet minstens éénmaal per jaar samengeroepen worden en zulks voor 31 december. De bijeenroeping wordt gedaan door de Raad van Bestuur telkens het doel of het belang van de vereniging zulks vereist of indien 1/5 van de toegetreden leden hierom verzoekt.
2. Alle leden (werkend en toegetreden) worden uitgenodigd met een schrijven (brief of e-mail) dat minimum veertien (14) dagen voor de vergadering wordt verstuurd. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Zij vermeld dag, plaats en uur.
3. De uitnodiging bevat de agenda. Elk voorstel dat door 1/20 van de leden wordt ondertekend wordt eveneens op de agenda geplaatst.

Artikel 9
De Algemene Vergadering mag geen besluiten treffen buiten deze voorzien op de agenda.
De beslissingen worden getroffen bij gewone meerderheid der stemmen.
Bij staking der stemmen is een voorstel verworpen.
Een bijzondere meerderheid (2/3 van alle leden en 2/3 van de stemmen) is nodig voor:
    - de wijziging van de statuten
    - de wijziging van het doel der vereniging
    - uitsluiting van werkende leden
    - ontbinding van de vereniging

Artikel 10
Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris.
Een verslag van de Algemene Vergadering wordt aan alle leden overgemaakt en is ondertekend door de secretaris.
Leden hebben het recht op inzage van de notulen der Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, alsook het register der leden en alle boekhoudkundige stukken.
Leden kunnen kosteloos kennis nemen en/of tegen betaling afschrift verkrijgen van alle stukken die neergelegd zijn op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.

Titel 4: Raad van Bestuur.

Artikel 11
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie (3) en maximum veertien (14) werkende leden. Zij worden verkozen door de Algemene Vergadering met gewone meerderheid van stemmen. Zij zijn te allen tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering met een buitengewone meerderheid van stemmen.
Zij oefenen hun bevoegdheden alleen uit.
Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 12
    - De werkende leden worden aangesteld voor een periode van zes (6) jaar. Uittredende leden zijn
        herverkiesbaar.
    - De Raad van Bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de
        voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid door het
        oudste lid van de Raad van Bestuur.
    - De Raad van Bestuur benoemt ook een secretaris en een penningmeester. Deze mandaten mogen eventueel
        samengevoegd worden.
    - Wordt er bij gebrek aan kandidaten een secretaris en/of penningmeester benoemt buiten de Raad van
        Bestuur, dan maakt deze van ambtswege deel uit van de Raad van
        Bestuur, van de vergaderingen van Raad van Bestuur en de Algemene Vergaderingen, maar zonder
        stemrecht.
    - De Raad van Bestuur bepaalt de vergoeding(en) voor de secretaris en/of penningmeester. Het bedrag zal
        jaarlijks medegedeeld worden aan de dienst der belastingen.
    - De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen der
        aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend.

Artikel 13
De vereniging wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de handtekening van voorzitter en/of secretaris.
De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordiging eveneens opdragen aan een ander werkend lid. Deze gevolmachtigden dienen ten overstaan van derden geen blijk te geven van hun volmacht.
Zij oefenen hun bevoegdheden alleen uit.

Artikel 14
De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en/of taken, en voor daden van Dagelijks Bestuur, zijn bevoegdheid of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een bestuurscomité dat uit haar midden wordt vastgesteld.
Zij oefenen hun bevoegdheden als college uit.

Titel 5: Begrotingen en rekeningen.

Artikel 15
    - Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. De Raad van Bestuur bereidt
        de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering, ten laatste
         zes (6) maanden na afsluiting van het boekjaar.
    - De algemene vergadering wijst, jaarlijks, twee (2) commissarissen aan belast met de verificatie van de
        rekeningen der vereniging en het voorleggen van een jaarverslag.
    - Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de
        kwijting aan de werkende leden (bestuurders). Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.

Titel 6: Ontbinding en vereffening.

Artikel 16
    - In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, onafgezien van de reden of het ogenblik, wordt het
        nettovermogen, na aflossing van de schulden en van de lasten, bij beslissing van de Algemene Vergadering
         bestemd ten voordele van een vereniging met identiek oogmerk of zoniet ten voordele van een officieel
        erkende sportfederatie.
    - De Algemene Vergadering wijst één (1) of meerdere vereffenaars aan, bepaald hun machten en de
        bestemming van het netto-saldo van het maatschappelijk bezit van de vereniging.

Titel 7: Onvoorziene gevallen.

Artikel 17
Voor alle gevallen niet voorzien door de statuten, zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Artikel 18
Door de algemene vergadering PBL vzw, in vergadering te Heusden-Zolder op 17 december 05, werd het ontslag aanvaard van Dhr. NIJS Gunther als lid van de raad van bestuur en in zijn hoedanigheid als secretaris-penningmeester van de vereniging. Daar er geen nieuwe kandidaten zijn komt er een herverdeling van de taken binnen de huidige raad van bestuur. Dhr. NYS Julien krijgt het mandaat van de vergadering om de taak van secretaris-penningmeester op zich nemen. Dhr. WATTEEL Georges krijgt het mandaat van de vergadering om de taak van ondervoorzitter van de PBL vzw uit te oefenen.

Artikel 19
Door de algemene vergadering PBL vzw, in vergadering te Heusden-Zolder op 01 juni 07, werd het ontslag aanvaard van Dhr. WATTEEL Georges als lid van de raad van bestuur en in zijn hoedanigheid als ondervoorzitter van de vereniging. Daar er geen nieuwe kandidaten zijn komt er een herverdeling van de taken binnen de huidige raad van bestuur. Dhr. VANTILT Arthur krijgt het mandaat van de vergadering om de taak van ondervoorzitter van de PBL vzw op zich nemen.

Artikel 20
Door de algemene vergadering PBL vzw, in vergadering te Heusden-Zolder op 06 juni 08, werden Dhr.BERTRAND Luc, Dhr. VANTILT Arthur, Dhr NYS.Julien, Dhr. NIZETTE Joseph, Dhr HUBREGSEN Jeroen en Mevr. MAEX Ann verkozen als leden van de raad van bestuur {werkenden leden} en dit voor een periode van zes (6) jaar. De nieuw samengestelde raad van bestuur PBL vzw zal overgaan tot de verdeling van de taken tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur op 10 juni 2008.

Artikel 21
Door de algemene vergadering PBL vzw, in vergadering te Heusden-Zolder op 28 mei 10, werd het ontslag aanvaard van Mevr. MAEX Ann als lid van de raad van bestuur. Dhr VAN NIEUWKERKE Carlo en Mevr. FORIER Karine worden verkozen als lid van de RvB.
Tevens werd het ontslag aanvaard van Dhr. NYS Julien in zijn hoedanigheid als penningmeester van de vereniging. Mevr. FORIER Karine krijgt het mandaat van de vergadering om de taak van penningmeester van de PBL vzw op zich nemen.

De aanpassingen aan de statuten werden door de huidige raad van bestuur aldus opgemaakt te Zonhoven in zoveel exemplaren als er partijen zijn.

De toevoeging van titel 7 art 21 aan de statuten; werd met 22 stemmen voor en 0 stemmen tegen, aangenomen door 2/3 van de toegetreden leden van de algemene vergadering, op de algemene vergadering van 28 mei 2010.

Gedaan te Zonhoven op 01 juni 2010.

De voorzitter
BERTRAND Luc
De ondervoorzitter
VANTILT Arthur
De secretaris
NYS Julien