logo   facebook      twitter
Structuur » Reglement inwendige orde
Bijlage downloaden

DEEL 1: DE STEMMING

Artikel 1.1: Alle stemmingen, persoonsgebonden zaken uitgezonderd, zijn publiek tenzij één derde van de aanwezige leden om een geheime stemming verzoekt.

Artikel 1.2: Voor de organisatie van de stemming(en) zal de Raad van Bestuur de procedure vaststellen. In haar beslissing zal de Raad van Bestuur onder andere het volgende voorzien:
    - de procedure voor de stemming. Keuze kan gemaakt worden tussen:
    - de handopsteking,
    - de naamafroeping met mondeling "ja of neen"-antwoord
    - het tonen van een rode dan wel een groene kaart voor afwijzing dan wel aanvaarding van het voorstel.
    - de samenstelling van het telbureau door aanduiding van:
        • een niet-uittredende beheerder, voorzitter van het telbureau,
        • twee willekeurig aangeduide aanwezigen
    - de vorm en samenstelling van de stemformulieren voor de geheime stemming(en).

Artikel 1.3: Het quorum voor goedkeuring is een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen uitgezonderd voor: de wijziging van de statuten van de v.z.w., de wijziging van het huishoudelijk reglement en de wijziging van de competitiereglementen waarvoor twee derden vereist zijn.

Artikel 1.4: Bij de verkiezing van de Raad van Bestuur zal het telbureau een rangschikking opmaken van de kandidaten volgens het aantal geldige stemmen. De aanvaarding en de toekenning van de mandaten zullen gebeuren in dalende volgorde van de behaalde stemmen, volgens het aantal te begeven mandaten.
Bij gelijkheid van stemmen voor de toekenning van het (de) laatste mandaat (mandaten) zal er een nieuwe stemronde georganiseerd worden tussen de kandidaten met een gelijk aantal stemmen. Is er na deze tweede stemronde nog gelijkheid van stemmen voor de toekenning van een mandaat dan zal het mandaat toegekend worden aan de kandidaat met het langste VBL-lidmaatschap.

Artikel 1.5: Indien er niet voldoende mandaten begeven kunnen worden door kandidaten met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen zal er een stemronde georganiseerd worden tussen de kandidaten die niet gekozen werden bij de eerste stemronde.

Artikel 1.6: Indien er niet genoeg kandidaturen zijn voor de te begeven mandaten zijn alle kandidaten automatisch verkozen.

DEEL 2: KANDIDAATSTELLING

Artikel 2.1: De kandidaatstelling voor de Raad van Bestuur en de door de Raad van Bestuur vastgestelde commissies zal schriftelijk gebeuren.

Artikel 2.2: De kandidaten voor de Raad van Bestuur of voor de commissies moeten meerderjarig zijn en lid zijn van de VBL.

Artikel 2.3: De kandidaatstellingen moeten ten minste zeven kalenderdagen voor de A.V. toekomen op het secretariaat.

DEEL 3: AFVAARDIGING

Artikel 3.1: De toetredende leden worden vertegenwoordigd door één (1) vertegenwoordiger.

Artikel 3.2: De afgevaardigden worden aangeduid door de club. Zij moeten effectief lid zijn van de club en meerderjarig zijn.

Artikel 3.3: De namen van de afgevaardigden moeten ten minste zeven dagen voor de A.V. medegedeeld worden aan de secretaris van de PBL, schriftelijk of telefonisch.

DEEL 4: COMMISSIES

Artikel 4.1: De Raad van Bestuur zal vaststellen welke de commissies zijn die haar zullen bijstaan.

Artikel 4.2: De samenstelling en bevoegdheden van de diverse commissies, de financiële commissie uitgezonderd, worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Artikel 4.3: Een commissie zal bestaan uit:
    - een lid van de Raad van Bestuur, voorzitter en verantwoordelijke voor de werking van de commissie
    - twee of meer leden van de Raad van Bestuur of van de toetredende leden.

DEEL 5: LIDMAATSCHAP TOETREDING

Artikel 5.1: Een club die bij de PBL v.z.w. aansluit is automatisch ook aangesloten bij de Vlaamse Badminton Liga. Omgekeerd is een club die zich heeft aangesloten bij de VBL , automatisch ingedeeld bij de PBL , indien gevestigd in een Limburgse gemeente, tenzij om grondige redenen een aansluiting niet wordt toegestaan.
De wens om niet tot de v.z.w. PBL te behoren moet duidelijk aangegeven zijn in de aanvraag tot aansluiting bij de VBL.

Artikel 5.2: De PBL mag de aansluiting van een club niet weigeren voor zover deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 5.3: Aansluiting van niet-Limburgse clubs met het oog op de deelname aan de provinciale interclubwedstrijden kan enkel na goedkeuring van de A.V. en de VBL Deze niet-Limburgse clubs komen niet in aanmerking voor de voordelen die door of via de PBL verleend worden.

Artikel 5.4: Bij de toetreding in de PBL dient de club te voldoen aan de voorwaarden tot aansluiting bij de VBL.

Artikel 5.5: De door de A.V. vastgestelde jaarlijkse bijdrage moet betaald worden voor 30 april. Bij niet tijdige betaling zal één schriftelijke verwittiging gezonden worden. Een nieuwe termijn voor de betaling van de jaarlijkse bijdrage en de vastgestelde boete zal vastgesteld worden op uiterlijk 31 mei.

Artikel 5.6: De Raad van Bestuur kan de leden die de jaarlijkse bijdrage niet betaalden op 31 mei uitsluiten van de deelname aan de interclubcompetitie.

Artikel 5.7: De Raad van Bestuur kan aan de A.V. de uitsluiting vragen van de leden die weigeren de jaarlijkse bijdragen en boete(s) te betalen.

DEEL 6: FINANCIËN

Artikel 6.1: Het patrimonium van de PBL wordt beheerd door de Raad van Bestuur en staat onder toezicht van de Financiële Commissie van de v.z.w.

DEEL 7: COMPETITIE

Artikel 7.1: De Raad van Bestuur staat in voor de organisatie van de provinciale interclubcompetitie(s).

Artikel 7.2: Voor de organisatie van de competitie zal men gebruik maken van de competitiereglementen van de VBL C320 waarbij de A.V. jaarlijks de door dit reglement gelaten opties zal vaststellen.

DEEL 8: BOETES

Artikel 8.1: Het bedrag van de boetes wordt vastgesteld door de A.V. op voorstel van de Raad van Bestuur. De boetes voor de competitie worden vastgelegd in het competitiereglement C320 van de VBL. De boetes moeten betaald worden binnen de veertien dagen na het schriftelijk verzoek tot betaling.

Artikel 8.2: De boete voor de laattijdige betaling van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op 50.00.

Artikel 8.3: De niet betaling van een boete (administratieve zowel als sportieve) voor de vastgestelde datum, houdt het verlies in van alle gespeelde competitiewedstrijden vanaf de vastgesteld datum tot aan de datum van betaling van het volledige bedrag van de boetes.

Artikel 8.4: Bezwaar tegen een boete kan slechts schriftelijk ingediend worden na de betaling van de betreffende boete.

DEEL 9: BESTUURSREGLEMENT

Titel 1: Raad van Bestuur

Artikel 9.1.1: Er bestaat een onverenigbaarheid tussen de functies van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris. Het is wel toegelaten om één van deze functies te combineren met deze van de ingestelde commissies.

Artikel 9.1.2: De leden van de RvB verdelen onder elkaar de leiding van de verschillende commissies en functies en zijn in die hoedanigheid verantwoordelijk voor:
    - de goede werking van de PBL
    - het nemen van maatregelen met algemeen karakter en provinciaal belang
    - het vertegenwoordigen van het PBL bij de VBL en de B.B.F.
    - de aangesloten leden adviseren bij hun clubwerking en deze eventueel bijstand verlenen
    - het afsluiten van overeenkomsten binnen de haar door de A.V. toegekende bevoegdheden
    - de aansluiting of het ontslag van clubs aanvaarden, voor zover deze voldaan hebben aan de verplichtingen
        van het PBL
    - de provinciale reglementen vast te stellen en ter goedkeuring voorleggen aan de A.V. en vervolgens toezicht
        houden op de uitvoering ervan.
    - het samenroepen van de A.V. en de B.A.V.
    - het doel waarvoor het PBL werd opgericht naleven.

Artikel 9.1.3: De RvB houdt maandelijks een bestuursvergadering om zijn taak als bestuursorgaan van het PBL te kunnen uitvoeren. De leden van de RvB verbinden er zich toe de maandelijkse vergaderingen bij te wonen, behoudens gegronde redenen. De leden van de RvB die opvallend veelvuldig verzaken aan deze bestuursvergaderingen kunnen door de RvB aan de jaarlijkse A.V. voorgedragen worden tot ontslag.

Artikel 9.1.4: Besluiten genomen door de RvB kunnen goedgekeurd worden met een meerderheid van de stemmen. Bovendien dient voor een besluitstemming op een vergadering steeds aanwezig te zijn: - de voorzitter of de ondervoorzitter - de secretaris of de penningmeester - en minstens de helft van de overige aangestelde bestuurders.

Artikel 9.1.5: De leden van de RvB beslissen i.v.m. de verdeling van de beschikbare functies binnen de RvB tijdens de eerste vergadering volgend op de A.V. De functies worden toegekend aan de kandidaten die de meeste voorkeur- stemmen behalen.

Artikel 9.1.6: Alle uittredende bestuurders blijven herverkiesbaar, behoudens hun schriftelijk ontslag ten minste één maand voor de A.V. van het PBL

Titel 2: Financiële commissie

Artikel 9.2.1: Het mandaat van lid van de financiële commissie is onverenigbaar met dit van lid van de RvB.

Artikel 9.2.2: De financiële commissie heeft de volgende vaste taakomschrijving:
    - het controleren van de boekhouding van het PBL minstens drie weken voor de A.V., dit in aanwezigheid van
        twee leden van de RvB, buiten de penningmeester.
    - bij de controle zien zij er op toe dat alle uitgaven boekhoudkundig gestaafd worden.
    - stelt een verslag op van de rekeningnazichten met alle eventueel vastgestelde onregelmatigheden
        of tekortkomingen. Het verslag wordt voorgelegd aan de RvB
    - stelt een verslag op voor de jaarlijkse A.V.
    - bestudeert de ontwerp-begroting en geeft hierover de nodige adviezen
    - houdt toezicht op de financiële handelingen van de RvB zoals is bepaald in de statuten
    - verstrekt de RvB advies over alle aangelegenheden van financiële aard als ze erom verzocht wordt.

Artikel 9.2.3: De financiële commissie heeft bovendien het recht ten allen tijde de rekeningen van het PBL te controleren. Hiertoe dient zij een afspraak te maken, minstens 14 dagen vooraf, met de penningmeester.

Artikel 9.2.4: Van elke tussentijdse controle van de boekhouding stelt zij een verslag op welk gericht wordt aan de voorzitter van het PBL.

Artikel 9.2.5: Voor de aanduiding als lid van de financiële commissie worden er personen aangeduid door de voorzitter van de A.V. of door middel van een lottrekking. Voor ontslag als lid van de financiële commissie gelden dezelfde principes als deze voor de RvB (art. 9.1.6).

Artikel 9.2.6: Wanneer er een klacht bestaat wegens financieel wanbeheer dan heeft de financiële commissie de bevoegdheid, en dit in samenwerking met de klachtencommissie, om alle onderzoeksdaden te stellen en de betrokken partijen te horen. De commissie stelt van haar vaststellingen uitsluitend een financieel verslag op dat wordt voorgelegd aan de RvB. De financiële commissie is bevoegd de vergadering van de RvB bij te wonen tijdens dewelke een klacht i.v.m. wanbeheer behandeld wordt en haar bevindingen en adviezen bekend te maken.

Titel 3: De Raad van Bestuur

Artikel 9.3.1: De voorzitter heeft de volgende taken:
    - hij leidt de werkzaamheden van de RvB en zit de A.V. of de B.A.V. voor
    - hij vertegenwoordigt het PBL op alle sportieve of officiële aangelegenheden welke hij rechtens of op
        uitnodiging bijwoont
    - hij waakt erover dat de bedrijvigheid van de vereniging overeenstemt met de doelstellingen zoals ze zijn
        vastgelegd in de statuten
    - hij ziet er op toe dat de diverse commissies hun opdrachten vervullen en alle aangegane verbintenissen
        worden nagekomen
    - de voorzitter heeft als enig lid van de RvB uitzonderlijke bevoegdheden welke zijn bepaald in de statuten en
        het onderhavige huishoudelijke reglement
    - de voorzitter tekent de verslagen van de maandelijkse vergaderingen, alsook het verslag van de A.V.

Artikel 9.3.2: De ondervoorzitter heeft de volgende taken:
    - hij staat de voorzitter bij in zijn taak en zo nodig vervangt hij hem.
    - Wanneer hij de voorzitter, al dan niet op verzoek, vervangt geniet hij alle aan de voorzitter verleende
        prerogatieven.

Artikel 9.3.3: De secretaris heeft de volgende taken:
    - hij is belast met het administratief beheer van het PBL
    - hij ontvangt alle briefwisseling en geeft hier gevolg aan, eventueel na raadpleging van de betrokken
        commissie, voor zover er geen besluitstemming van de RvB nodig is
    - hij stelt een verslag op van elke vergadering van de RvB en zorgt ervoor dat ieder lid van de RvB een kopie
        ontvangt. Mededelingen i.v.m. de genomen beslissingen worden aan de leden (clubs) bekend gemaakt op
        een door de RvB vastgestelde wijze, binnen de 14 dagen na de vergaderingen van de RvB
    - hij stelt in overleg met de voorzitter de agendapunten op van de maandelijkse vergaderingen van de RvB
    - hij is verantwoordelijk voor de oproeping van de leden van de RvB en de aangesloten leden (clubs) voor de
        jaarlijkse A.V. en de B.A.V. van het PBL

Artikel 9.3.4: De penningmeester heeft de volgende taken:
    - hij voert de boekhouding van het PBL uit en oefent toezicht uit op alle afgesloten financiële overeenkomsten
    - hij int alle gerechtigde bedragen en voert alle betalingen uit, behoudens deze die toelating vergen van de RvB
    - hij legt maandelijks een financieel overzicht en een balansrekening voor aan de RvB
    - hij stelt de jaarrekening op na de afsluiting van het boekjaar (31/12) en legt deze ter goedkeuring voor aan de
        gewone A.V. die doorgaat in de maand mei
    - hij stelt jaarlijks, in samenwerking met de RvB en de financiële commissie, een ontwerp-begroting op voor
        het volgende boekjaar (01/01 - 31/12). De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de A.V. tijdens
        haar vergadering in de loop van de maanden november of december.

Artikel 9.3.5: De propagandacommissie heeft de volgende taken:
    - zij zorgt voor de algehele propaganda van de badmintonsport door:
        • de activiteiten van het PBL te promoten
        • contacten te leggen met scholen of andere verenigingen om het badminton te stimuleren of aan te leren
        • het adviseren van beginnende clubs over clubwerking en het verstrekken van de nodige informatie over de
            badmintonreglementen
        • het deelnemen aan sportsalons d.m.v. de opbouw van een stand en het organiseren van activiteiten,
            volgens de financiële mogelijkheden
    - zij zorgt voor het uitbouwen van een journalistiek corps voor het volgen van competitiewedstrijden en
        tornooien in de provincie, teneinde voor de verslaggeving te kunnen zorgen in kranten en
        badmintontijdschriften.

Artikel 9.3.6: De sportcommissie heeft de volgende taken:
    - zij draagt de totale verantwoordelijkheid voor de organisatie van de provinciale competitie
    - zij stelt de competitiekalender samen en bezorgt deze aan de deelnemende clubs
    - zij zorgt ervoor dat de provinciale competitie reglementair aansluit bij de VBL-competitie
    - zij controleert alle binnenkomende wedstrijdformulieren en legt de vastgelegde boetes op bij de vaststelling
        van eventuele fouten, tekortkomingen of bedrog
    - zij zorgt ervoor dat uitslagen en standen regelmatig aan de leden (clubs) medegedeeld kunnen worden
    - zij zorgt ervoor dat de uitslagen doorgegeven worden aan de klassementscommissie met het oog op de
        toepassing van het klassementsreglement C700 van de VBL wat betreft de uitslagen van de partijen
        enkelspel

Artikel 9.3.7: De technische commissie heeft de volgende taken:
    - zij is verantwoordelijk voor de gehele jeugdproblematiek (competitie uitgezonderd)
    - ze is verantwoordelijk voor bijscholingen voor trainers en jeugdbegeleiders.
    - Ze is verantwoordelijk voor de vorming en bijscholing van toegetreden leden op bestuurlijk en administratief
        vlak
    - zij is verantwoordelijk voor het aanstellen van de provinciale hoofdtrainer.
    - zij werkt samen met de provinciale hoofdtrainer op het gebied van:
        • provinciale jeugdtrainingen
        • begeleiding en samenstelling van jeugdselecties
        • organisatie van de deelname aan ontmoetingen buiten de provincie

Artikel 9.3.8: De commissie WFC heeft de volgende taken:
    - zij is verantwoordelijk voor de uitbouw van een volwaardig referee, umpire en wedstrijdleiderkorps door
        opleidings- en begeleidingscursussen, in samenwerking met de VBL.
    - zij houdt toezicht op de naleving van de reglementen tijdens de tornooien in de provincie Limburg.
    - zij duidt de officiële umpires aan voor de tornooien en.
    - zij duidt de officiële wedstrijdleiders aan voor de competitiewedstrijden.

Artikel 9.3.9: De klassementscommissie heeft de volgende taken:
    - zij duidt de reekshoofden aan voor de tornooien in de provincie binnen de haar toegekende klassementen
    - zij organiseert het bijhouden van tornooi- en competitieresultaten met het oog op klassementsverhoging
        of -verlaging volgens het klassementsreglement C700 van de VBL
    - zij zal bij de vergaderingen van de VBL-klassementscommissie voorstellen doen voor klassementsverhoging
        of -verlaging van spelers

Artikel 9.3.10: De reglementencommissie heeft de volgende taken:
    - zij zorgt ervoor dat ten alle tijde de vastgelegde reglementen worden toegepast en nageleefd
    - zij zorgt voor de uitwerking van voorstellen tot reglementswijziging en verleent de gepaste adviezen aan de
        RvB en de toegetreden leden (clubs)
    - zij heeft zitting in het comité van de klachtencommissie bij de behandeling van klachten in beroep

Artikel 9.3.11: De recreantencommissie heeft de volgende taken:
    - zij verdedigt de belangen van de recreatieve spelers.
    - ze organiseert recreanten ontmoetingen
    - ze legt contacten met de niet aangesloten clubs en spelers

Artikel 9.3.12: De klachtencommissie heeft de volgende taken:
    - zij behandelt alle binnenkomende klachten volgens de voorziene reglementering en geeft er het gepaste
        gevolg aan
    - zij zorgt er, samen met de reglementencommissie, voor dat de bestaande reglementering wordt toegepast.

Artikel 9.3.13: De G-sportcommissie heeft de volgende taken:
    - zij verdedigt de belangen van de spelers met een mentale of fysieke beperking.
    - ze organiseert of ondersteunt ontmoetingen voor bovengenoemde spelers.
    - ze legt contacten tussen clubs, instellingen en bovengenoemde spelers

Artikel 9.3.14: De commissie informatisering heeft de volgende taken:
    - zij is verantwoordelijk voor de uitbouw en het onderhoud van een volwaardige website.
    - is verantwoordelijk voor de het elektronisch verkeer tussen de PBL vzw enerzijds en de clubs anderzijds.
    - zij is verantwoordelijk voor het contacten tussen PBL vzw, VBL vzw en het actuele competitie
        verwerkingsprogramma.

Titel 4: Klachten

Artikel 9.4.1: Elk aangesloten lid (club) kan een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie inzake:
    - het sportief beheer van het PBL
    - het financieel beheer van het PBL
    - de provinciale competitie

Artikel 9.4.2: Om ontvankelijk te zijn moet de klacht uitgaan van de secretaris van het toegetreden lid (club) en gebeuren binnen de veertien dagen.

Artikel 9.4.3: Bij het indienen van een klacht moet de volgende procedure gevolg worden:
1. een klacht inzake het sportief beheer van het PBL
    - de klacht wordt overgemaakt aan:
        • klachtencommissie
        • secretariaat van het PBL
    - de klachtencommissie onderzoekt de gegrondheid van de klacht en raadpleegt de betrokken partijen. Zij
        maakt een verslag op van het onderzoek en legt dit voor aan de RvB die een besluit neemt. De betrokken
        partijen worden op de hoogte gebracht van de genomen beslissing(en).
    - tegen de beslissing(en) van de RvB kan beroep aangetekend worden binnen de dertig kalenderdagen na de
        uitspraak. Het beroep is slechts mogelijk indien het mede ondertekend wordt door ten minste éénvijfde van
        het aantal aangesloten leden (clubs). Hierna zal de RvB binnen de dertig kalenderdagen na het beroep een
        buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. De uitspraak van deze B.A.V. is bindend.

2. een klacht inzake het financieel beheer van het PBL
    - de klacht wordt overgemaakt aan:
        • klachtencommissie
        • secretariaat van het PBL
        • financiële commissie
    - de klachtencommissie onderzoekt de gegrondheid van de klacht in samenwerking met de financiële
        commissie. Hierbij hebben ze het recht om alle boekhoudkundige stukken op te vragen en in te zien, alsook
        om de betrokken partijen te horen. Na onderzoek maken zowel de klachtencommissie als de financiële
        commissie een verslag op met de nodige adviezen. De verslagen worden voorgelegd aan de RvB die een
        besluit neemt en de betrokken partijen op de hoogte brengt van haar besluit.
    - tegen de beslissing(en) van de RvB kan beroep aangetekend worden binnen de dertig kalenderdagen na de
        uitspraak. Het beroep is slechts mogelijk indien het mede ondertekend wordt door ten minste één vijfde van
        het aantal toegetreden leden (clubs). Hierna zal de RvB binnen de dertig kalenderdagen na het beroep een
        buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. De uitspraak van deze B.A.V. is bindend.

3. een klacht inzake de provinciale competitie wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van het competitiereglement C320 van de VBL en overgemaakt aan:
        • de klachtencommissie
        • de sportcommissie
        • het secretariaat van het PBL
        • de tegenpartij
    - de klachtencommissie onderzoekt de klacht in samenspraak met de sportcommissie en neemt een
        beslissing welke aan de betrokken partijen schriftelijk wordt medegedeeld
    - de betrokken partijen kunnen in beroep gaan tegen de beslissing en dit binnen de zeven kalenderdagen na de
        in ontvangst name van de uitspraak. De klachtencommissie stelt vervolgens, binnen de veertien
        kalenderdagen, een comité samen om het beroep te behandelen.
    - het klachtencomité bestaat uit:
        • de voorzitter van de klachtencommissie
        • de voorzitter van de reglementencommissie
        • vijf door het lot aangestelde leden (clubs). De aangeduide clubs zijn verplicht om een vertegenwoordiger af
            te vaardigen.
    - op de hoorzitting van het klachtencomité zullen alle betrokken partijen worden uitgenodigd en gehoord. De
        uitspraak die wordt gedaan door dit comité is bindend. Indien men tot geen uitspraak komt kan de
        beroepscommissie van de VBL (C620) een besluit nemen. Tegen dit besluit is geen hoger beroep meer
        mogelijk.

Artikel 9.4.4: Al de gemaakte kosten bij de behandeling van klachten in beroep, zoals het bijeenroepen van een klachtencomité, een bijkomende vergadering van de RvB of een buitengewone A.V., dienen betaald te worden door de verliezende partij. In deze kosten zijn inbegrepen: de kosten voor de organisatie van de vergadering, de kosten van de verplaatsingen en de administratieve kosten.

Gedaan te Heusden-Zolder in vergadering met de Algemene Vergadering van de PBL vzw op 20 mei 1994.
Voor de v.z.w. : De Voorzitter, De Secretaris, get. Luc Bertrand. get. Rudi Briers.

Huishoudelijk Reglement werd gewijzigd in art. 5.4, 8.1, 8.2 en 9.4.2, tevens werd de term N.B.L. vervangen door V.B.L ingevolge een beslissing van de A.V. van het PBL vzw in vergadering te Heusden-Zolder op 19 mei 1995.

Huishoudelijk reglement werd gewijzigd in art.1.6, 3.1, 4.4, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.4, 9.3.7, 9.3.10 en 9.3.11. Art.9.3.12 wordt bijgevoegd ingevolge een beslissing van de A.V. van het PBL vzw in vergadering te Heusden-Zolder op 17 december 2004.

Huishoudelijk reglement werd gewijzigd in art.2.2, 5.5, 9.2.5., 9.3.7 en 9.3.8. Art.9.3.13 en art 9.3.14 worden bijgevoegd ingevolge een beslissing van de A.V. van het PBL vzw in vergadering te Heusden-Zolder op 06 juni 2008.