logo   facebook      twitter
Structuur » Organigram
Bijlage downloaden

ORGANIGRAM BADMINTON LIMBURG vzw.

ALGEMENE VERGADERING BADMINTON LIMBURG vzw.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden (bestuurders) en de vertegenwoordigers van de toegetreden leden (clubs).
Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Elk lid (werkend en toegetreden) beschikt over één (1) stem op de algemene vergadering.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin anders wordt over beslist door de wet of de statuten.

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:
- het wijzigen van de statuten.
- het benoemen of afzetten van de werkende leden (bestuurders).
- het goedkeuren van de begroting en de rekeningen.
- het uitsluiten van toegetreden leden.(clubs)
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging.
- de benoeming en afzetting van de financiële commissarissen.
- de kwijting van de werkende leden (bestuurders).

De Algemene Vergadering Badminton Limburg vzw wordt statutair samengeroepen, halfjaarlijks, op de eerste vrijdag van juni en op de derde vrijdag van december.

De Algemene Vergadering Badminton Limburg vzw maakt deel uit van de Algemene Vergadering van Badminton Vlaanderen vzw. Badminton Vlaanderen groepeert al de clubs uit de Vlaamse provincies.


De taken van de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Bestuur verdelen onder elkaar de leiding van de verschillende commissies en functies en zijn in die hoedanigheid verantwoordelijk voor:
- De goede werking van Badminton Limburg vzw.
- Het nemen van maatregelen met algemeen karakter en provinciaal belang.
- Het vertegenwoordigen van Badminton Limburg vzw bij Badminton Vlaanderen vzw.
- De aangesloten leden adviseren bij hun clubwerking en deze eventueel bijstand verlenen.
- Het afsluiten van overeenkomsten binnen de haar door de Algemene Vergadering toegekende bevoegdheden.
- De aansluiting of het ontslag van clubs aanvaarden, voor zover deze voldaan hebben aan de verplichtingen
    van Badminton Limburg vzw.
- De provinciale reglementen vast te stellen en ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering en
    vervolgens toezicht te houden op de uitvoering ervan.
- Het samenroepen van de Algemene Vergadering (juni) en de Buitengewone Algemene Vergadering
    (december).
- Het doel waarvoor Badminton Limburg vzw werd opgericht naleven.


Raad van bestuur.

Voorzitter
Dhr. Luc Bertrand
Ondervoorzitter
Dhr. Yoeri Luts
Secretaris
Dhr. Jeroen Hubregsen
 
Penningmeester
Mevr. Hilde Tutelaars
Bestuurder
Dhr. Roger Lemmens
 


Dagelijks bestuur.

  Voorzitter
Dhr. Luc Bertrand
 
 
Ondervoorzitter
Dhr. Joeri Luts
Secretaris
Dhr. Jeroen Hubregsen
Penningmeester
Mevr. Hilde Tutelaars


De taken van leden van het dagelijks bestuur.

De voorzitter heeft de volgende taken:
- hij leidt de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en zit de Algemene Vergadering en de Buitengewone
    Algemene Vergadering voor.
- hij vertegenwoordigt Badminton Limburg vzw op alle sportieve of officiële aangelegenheden, dewelke hij
    rechtens of op uitnodiging bijwoont.
- hij waakt erover dat de bedrijvigheid van de vereniging overeenstemt met de doelstellingen zoals ze zijn
    vastgelegd in de statuten.
- hij ziet erop toe dat de diverse commissies hun opdrachten vervullen en alle aangegane verbintenissen
    worden nagekomen.
- de voorzitter heeft als enig lid van de Raad van Bestuur uitzonderlijke bevoegdheden welke zijn bepaald in de
    Statuten en het Reglement van Inwendige Orde.
- de voorzitter tekent de verslagen van de maandelijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur, alsook het
    verslag van de Algemene Vergadering en van de Buitengewone Algemene Vergadering.

De ondervoorzitter heeft de volgende taken:
- hij staat de voorzitter bij in zijn taak en zo nodig vervangt hij hem.
- wanneer hij de voorzitter, al dan niet op verzoek, vervangt geniet hij alle aan de voorzitter verleende
    prerogatieven.

De secretaris heeft de volgende taken:
- hij is belast met het administratief beheer van Badminton Limburg vzw.
- hij ontvangt alle briefwisseling en geeft hier gevolg aan, eventueel na raadpleging van de betrokken
    commissie, voor zover er geen besluitstemming van de Raad van Bestuur nodig is.
- hij stelt een verslag op van elke vergadering van de Raad van Beheer en zorgt ervoor dat ieder lid van de Raad
    van Bestuur een kopie ontvangt. Mededelingen in verband met de genomen beslissingen worden aan de
    toegetreden leden (clubs) bekend gemaakt op een door de Raad van Bestuur vastgestelde wijze, binnen de
    veertien (14) dagen na de vergadering van de Raad van Bestuur.
- hij stelt in overleg met de voorzitter de agendapunten op van de maandelijkse vergaderingen van de
    Raad van Bestuur.
- hij is verantwoordelijk voor de oproeping van de leden van de Raad van Bestuur en de toegetreden leden
    (clubs) voor de jaarlijkse Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van Badminton
    Limburg vzw.
- hij legt jaarlijks de jaarrekening, de verslagen van de Algemene en Buitengewone Algemene Vergaderingen en
    de ledenlijst neer bij de verantwoordelijke Rechtbank van Koophandel.
- hij vraagt de subsidies aan.
- hij vertegenwoordigt Badminton Limburg vzw in het InterProvinciaal BestuursOverleg dat de Vlaamse
    provinciebesturen en Badminton Vlaanderen omvat.

De penningmeester heeft de volgende taken:
- zij voert de boekhouding van Badminton Limburg vzw uit en oefent toezicht uit op alle afgesloten financiële
    overeenkomsten.
- zij int alle gerechtigde bedragen en voert alle betalingen uit, behoudens deze die toelating vergen van de
    Raad van Bestuur.
- zij legt maandelijks een financieel overzicht en een balansrekening voor aan de Raad van Bestuur.
- zij stelt de jaarrekening op na de afsluiting van het boekjaar (31/12) en legt deze ter goedkeuring voor aan de
    Algemene Vergadering die doorgaat op de eerste vrijdag van juni.
- zij stelt jaarlijks, in samenwerking met de Raad van Bestuur, een ontwerpbegroting op voor het volgende
    boekjaar (01/01-31/12). Deze begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Buitengewone Algemene
    Vergadering tijdens haar vergadering in december.


Commissies: hun leden en hun taken.

PR commissie
Voorzitter: Dhr. Roger Lemmens
Medewerkers: Dhr. Jeroen Hubregsen, Dhr. Joeri Luts en Dhr. Luc Bertrand.
De PR Commissie heeft de volgende taken:
- zij zorgt voor de algehele propaganda van de badmintonsport door:
• de activiteiten van Badminton Limburg vzw te promoten.
• contacten te leggen met scholen en andere verenigingen om het badminton te stimuleren of aan te leren.
• het adviseren van beginnende clubs over clubwerking en het verstrekken van de nodige informatie over de
    badmintonreglementen.
• het deelnemen aan sportbeurzen door middel van de opbouw van een stand en het organiseren van
    activiteiten, volgens de financiële mogelijkheden.

Sportcommissie
Voorzitter: Dhr. Jeroen Hubregsen
De Sportcommissie heeft de volgende taken:
- zij draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de provinciale competities.
- zij stelt de competitiekalender samen en bezorgt deze aan de deelnemende clubs.
- zij zorgt dat de provinciale competitie reglementair aansluit bij die van Badminton Vlaanderen.
- zij controleert alle binnenkomende resultaten en legt de vastgestelde boetes op bij de vaststelling van
    eventuele fouten, tekortkomingen of bedrog.
- zij vertegenwoordigt Badminton Limburg vzw bij de klassementscommissie van Badminton Vlaanderen indien
    dit vereist wordt.

Trainingscommissie:
Voorzitter: Dhr. Roger Lemmens
Jeugd coördinator: Dhr. Luc Vandeput
Medewerkers: Dhr. Carlo Vannieuwkerke, Dhr. Jeroen Hubregsen, Dhr. Joeri Luts, Mevr. Hilde
        Tutelaars, Dhr. Luc Bertrand en alle staftrainers.
De Trainingscommissie heeft de volgende taken:
- ze is verantwoordelijk voor:
• bijscholingen voor trainers en jeugdbegeleiders.
• het aanstellen van de provinciale trainersstaf.
• het huren van vergaderlokalen, sporthallen en leslokalen.
• voor de logistiek van organisaties onder de naam van Badminton Limburg vzw.
• voor het patrimonium van Badminton Limburg vzw.
• voor de gehele jeugdwerking binnen Badminton Limburg vzw. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de
    jeugd coördinator en de trainersstaf van de provincie.
• dit houdt in:
    - organisatie en opvolging provinciale trainingen.
    - begeleiding en samenstelling van jeugdselecties.
    - organisatie van deelnames aan stages en ontmoetingen buiten de provincie.
    - opstellen van trainingsprogramma’s voor alle provinciale trainers.
• ze informeert spelers en ouders over de jeugdwerking van Badminton Limburg vzw, Badminton Vlaanderen
    vzw en TSS Badminton Vlaanderen.
• ze vertegenwoordigt Badminton Limburg vzw bij de InterProvinciale Jeugd Adviesraad.

Wedstrijdfunctionarissencommissie:
Voorzitter: Dhr. Joeri Luts
De wedstrijdfunctionarissencommissie heeft de volgende taken:
- ze is verantwoordelijk voor de uitbouw van een volwaardig referee-, umpire- en wedstrijdleider korps en dit
    door opleiding en begeleiding in samenwerking met Badminton Vlaanderen vzw.
- ze houdt toezicht op de naleving van de reglementen tijdens de competities en tornooien in de provincie
    Limburg.
- ze vertegenwoordigt Badminton Limburg vzw binnen de wedstrijdfunctionarissencommissie Badminton
    Vlaanderen vzw.

Reglementencommissie:
Voorzitter: Dhr. Jeroen Hubregsen
Medewerkers: Dhr. Joeri Luts en Dhr. Luc Bertrand
De reglementencommissie heeft de volgende taken:
- ze zorgt ervoor dat te allen tijde de vastgelegde reglementen worden toegepast en nageleefd.
- ze zorgt voor de uitwerking van voorstellen tot reglementswijziging en verleent de gepaste adviezen aan de
    Raad van Bestuur en de toegetreden leden (clubs).
- ze zetelt in de klachtencommissie bij de behandeling van klachten.

Recreantencommissie:
Voorzitter: Dhr. Luc Bertrand
De recreantencommissie heeft de volgende taken:
- ze verdedigt de belangen van de recreatieve spelers en legt contacten met de niet aangesloten clubs en
    spelers.
- ze ondersteunt recreanten ontmoetingen.
- ze vertegenwoordigt Badminton Limburg vzw bij de recreantencommissie Badminton Vlaanderen.

Klachtencommissie:
Voorzitter: Dhr. Luc Bertrand
Medewerkers: Dhr. Jeroen Hubregsen, Dhr. Joeri Luts en Dhr. Roger Lemmens
De klachtencommissie heeft de volgende taken:
- ze behandelt alle binnenkomende klachten volgens de voorziene reglementering en geeft er het gepaste
    gevolg aan.
- ze zorgt er, samen met de reglementencommissie, voor dat de bestaande reglementering wordt toegepast.
- ze heeft zitting in de beroepscommissie tucht en klachten van Badminton Vlaanderen vzw.

G-sportcommissie:
Voorzitter: Dhr. Luc Bertrand
Medewerker: Dhr. Johan Verhagen en Dhr. Julien Nijs
De G-sportcommissie heeft de volgende taken:
- ze verdedigt de belangen van de spelers met een mentale of fysieke beperking.
- ze organiseert en ondersteunt ontmoetingen voor bovengenoemde spelers.
- ze legt contacten tussen clubs, instellingen en bovengenoemde spelers.
- ze werkt nauw samen met de G-sportcommissie Badminton Vlaanderen vzw en de provincie Limburg.

Commissie informatisering
Voorzitter: Dhr. Luc Bertrand
Medewerker: Dhr. Carlo Vannieuwkerke
De commissie informatisering heeft de volgende taken:
- ze beheert het algemeen e-mailadres van de vereniging.
- ze is verantwoordelijk voor de uitbouw en het onderhoud van een volwaardige website.
- ze is verantwoordelijk voor het elektronisch verkeer tussen Badminton Limburg vzw enerzijds en de
    toegetreden leden (clubs) anderzijds.

Financiële commissie
Leden: Dhr. Chris Linders en Dhr. Marc Verdren
Het mandaat van lid van deze commissie is onverenigbaar met dit van lid van de Raad van Bestuur.
De financiële commissie heeft de volgende vaste taakomschrijving:
- het controleren van de boekhouding van Badminton Limburg vzw, minstens drie (3) weken voor de Algemene
    Vergadering, dit in aanwezigheid van twee (2) leden van de Raad van Bestuur, buiten de penningmeester.
- bij deze controle ziet zij er op toe dat alle uitgaven boekhoudkundig gestaafd worden.
- stelt ze een verslag op van de rekeningnazichten met alle eventueel vastgestelde onregelmatigheden of
    tekortkomingen. Het verslag wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
- stelt een verslag op voor de jaarlijkse Algemene Vergadering.
- ze bestudeert het ontwerp van de begroting en geeft hierover de nodige adviezen.
- ze houdt toezicht op de financiële handelingen van de Raad van Bestuur zoals bepaald in de statuten.
- ze verstrekt de Raad van Bestuur advies over alle aangelegenheden van financiële aard als ze erom verzocht
    wordt.
- de financiële commissie heeft bovendien het recht te allen tijde de rekeningen van Badminton Limburg vzw te
    controleren. Hiertoe dient ze een afspraak te maken, minstens veertien (14) dagen vooraf, met de
    penningmeester.
- van elke tussentijdse controle van de boekhouding stelt ze een verslag op welke gericht wordt aan de
    voorzitter van Badminton Limburg vzw.
- wanneer er een klacht wordt ingediend wegens financieel wanbeheer, dan heeft de financiële commissie de
    bevoegdheid, en dit in samenwerking met de klachtencommissie, om alle onderzoekstaken te stellen en de
    betrokken partijen te horen. De commissie stelt van haar vaststellingen uitsluitend een financieel verslag op
    dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
De financiële commissie is bevoegd de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen tijdens dewelke een klacht in verband met wanbeheer wordt behandeld en er haar bevindingen en adviezen bekend te maken.

Aanpassing organigram november 2015.